انواع ترازو

ترازو

ساده - پرینتردار - تحت شبکه - لیبل پرینتر

ترازوهای ساده

علمکدار - بدون علمک - چینی - ایرانی

ترازو های علمکدار

ترازوهای بدون علمک

ترازوهای پرینتردار

ساده - پلاس - لیبل پرینتر

ترازوهای پرینتردار ساده

توزین صدر

رادین

ترازوهای پرینتردار تحت شبکه

ترازوهای لیبل پرینتر

باسکول و باسکولت

قابل حمل - کفی - جاده ای

باسکولت

باسکول