طراحی گزارشات اختصاصی تحلیل و بررسی فروش و المان های موثر

قابلیت آپدیت خودکار گزارشات بر پایه داده های جدید. قابلیت ارائه گزارشات بر مبنای فیلتر های مختلف و تحلیل های نموداری مختلف، نمودار های میله ای، خطی، دایره ای و غیره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *